ابزارهای طراحی مجسمه سازی

ابزارهای طراحی مجسمه سازی

Geomagic Sculpt   3D Systems Inc

Geomagic Sculpt   3D Systems Inc
Geomagic Sculpt   3D Systems Inc

این نرم افزار مجسمه سازی یک نرم افزار مدل سازی ارگانیک است که میتواند با آن توسط یک گل مجازی مجسمه سازی کرد این نرم افزار قابلیت مخروط کردن و فرستادن فایل ها به صورت اس تی ال را دارد

ZBrush    Pixologic Inc

ZBrush    Pixologic Inc
ZBrush    Pixologic Inc

یک نرم افزار مجسمه سازی دیجیتالی است که مدل سازی بافت و رنگامیزی دو نیم بعدی و سه بعدی را شامل میشود این نرم افزار از یک تکنولوژی اختساسی به نام پیکسول استفاده میکند که نور رنگ جنس و عمق اطلاعت روی صفحه را ذخیره سازی میکند.