نرم افزارها کاربردی پرینتر سه بعدی

نرم افزارها کاربردی پرینتر سه بعدی به سه بخش کلی تقسیم می شوند.

  • نرم افزارهای طراحی سه بعدی
  • نرم افزارهای برش زنی و کنترلی  (برای تکنیک ها چون FDM و FFF و  پرینتر های اوپن سورس)
  •  نرم افزارهای بهینه سازی دستی

خود نرم افزارهای طراحی به چهار دسته دیگر تقسیم بندی میشوند که شامل

1 – نرم افزارهای  کد (CAD)

2 – نرم افزارهای طراحی آزاد

3 – نرم افزارهای مجسمه سازی

4 – نرم افزارهای  طراحی از پیش  و ساده

هر کدام از این ابزارها میتوانند مدل های خوبی برای یک پرینت سه بعدی بسازند، فقط نحوه ساختشان با هم متفاوت است، در این گونه نرم افزارها ، نرم افزارهای کد بیشتر از اشکال هندسی برای ساخت مدل های  استفاده میکنند در حالی که ابزار های طراحی ازاد این اجازه را به کاربرها  میدهند که اشکال دل خواه خود را طراحی کنند.و کار با نرم افزار های طراحی آزاد یا مجسمه سازی بسیار شبیه به کار با یک گل رس دیجیتالی است که در آن میتوانید چنگ بزنید بکشید و مدل خود را بسازید.